Vad innebär det när ett ärende går till inkasso?

Innan ett betalningskrav hamnar hos Kronofogden så brukar kravet bortsett från i somliga fall hamna hos ett inkassobolag. Det är alltid ett privatägt inkassobolag som skickar krav medan krav från Kronofogden är från en statlig myndighet.

Det som leder till att man hamnar hos inkasso är att man inte betalar en fordran i tid. Det har emellertid uppmärksammats att inkassobolagen hanterat vissa ärenden slarvigt då fordringarna i grunden är felaktiga. Ett inkassobolag som inte följer vissa bestämmelser bryter mot god inkassosed.

Den senaste tiden har det rapporterats att personer får utstå allehanda bluffakturor. Blufföretag försöker systematiskt lura av personer pengar på ett högst fräckt vis. Det kan exempelvis handla om att företag skickar ut fakturor på varor som inte är beställda. Hur som helst är det i inte varje gång lätt att bevisa att en vara inte är beställd. För den som blivit utsatt för bluffakturan kan det vara än mer kränkande när ärendet går vidare till inkasso.

Men hur går processen vanligtvis till? Den som står i skuld till någon kallas för gäldenär och den som ska ha betalt kallas för borgenär. Det är alltid borgenären som lämnar vidare ett ärende till ett inkasobolag. Oftast först efter att borgenären skickat ett antal påminnelser till gäldenären. Efter att inkassobolaget registrerat ärendet skickas ett krav till gäldenären. Om kravet kommer från inkassobolaget ska skulden betalas dit och inte längre direkt till borgenären.

Gäldenären bör alltid betala sin skuld till inkassobolaget så raskt som möjligt inklusive pålagda kostnader för ränta. Dessutom tillkommer påminnelseavgifter och dessutom avgifter till inkassobolaget.

Stundtals hamnar man hos ett inkassobolag av den enkla anledningen att man helt enkelt förbisett betala, men att man betalar skulden så fort kravet anländer. Men ibland kan gäldenären ha problem att betala tillbaka hela skulden inom förfallodatum. Det är inte helt sällsynt eftersom bristfällig ekonomi kanske varit den initiala orsaken till att det blev ett inkasoärende från först början.

Inkassobolagen är dock inte fullkomligt främmande för att göra upp en avbetalningsplan med gäldenären. Det finns även möjlighet att komma överens om en annan dag för betalning ifall man då istället har möjlighet att betala hela skulden.

Om inkasobolaget trots allt inte får in skulden så går ärendet vidare till Kronofogden. Då tillkommer nya kostnader och avgifter som läggs till den initiala skulden. Med stor sannolikhet leder ärendet hos Kronofogden till en betalningsanmärkning. Då kan det exempelvis bli svårare att ta ett lån. Värt att ha i åtanke är att borgenären inte nödvändigtvis måste vända sig till inkassobolaget om gäldenären inte betalar sin skuld. Borgenären kan lämna över ärendet direkt till Kronofogden.

Hela idén med inkassobolagens rörelse bygger på att människor försätter sig i skuld. Det faktum att de gör det har fått verksamheten att växa till en miljardindustri. Inkassobolag som köper fordringar drar in sina pengar på dröjsmålsräntor. Ifall sedan ärendet skickas vidare till Kronofogden så får inkassobolaget inkomster genom att gäldenären tvingas betala avgifter.

Men ifall man råkat ut för en bluffaktura då? Först och främst måste man beskriva för inkassobolaget vad man råkat ut för. Det är alltid viktigt att inkassobolaget ska kunna besvara frågor avseende fordringsanspråket. Ifall svar utebli kan man sända in ett klagomål till Datainspektionen.

Det är dock en myndighet som aldrig agerar företrädare i tvistefrågor. Men de kan ha övervakning över inkassobolagen och kontrollera att inkassolagen följs och god inkassosed uppfylls. Datainspektionen avgör dock helt på egen hand om tillsyn ska inledas. De har alltså ingen skyldighet att inleda ett ärende även ifall det finns klagomål som grund. inkasso privatperson

Datainspektionen vill helst ha in klagomålet skriftligt och i övrigt finns inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Den som klagar bör bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att tillhandahålla extra stöd för sin sak. Ifall Datainspektion finner det framgå att starta ett ärende så gör de det. Hur det än går i ärendet så återkopplar alltid Datainspektionen med svar.

Skuld till ett inkassobolag

Vad flera tror är att inkassokrav kommer från Kronofogden, vilket är fel. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat bolag medan krav från Kronofogden är ett anspråk från en statlig myndighet.

Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det först när borgenärens ursprungliga faktura med eventuella påminnelser inte blivit betald i tid. När det sker har borgenärer i egenskap av både företag samt privatpersoner rätt att lämna över ärendet till ett inkassoföretag.

Det innebär att det kommer ett krav från aktuellt inkassobolag med ett förfallodatum som gäldenären får förhålla sig till. Från den dag ärendet inkommer till inkassoföretaget tvingas gäldenären erlägga sin skuld direkt dit istället för till borgenären.

Från och med nu är det inkassoföretaget du ska erlägga skulden till. För att undvika att ärendet skickas framåt till Kronofogden bör inkassokravet inberäknat eventuell ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter omedelbart betalas till inkassoföretaget. Man bör så klart kontakta inkassoföretaget om kravet är felaktigt. I det fall kravet är riktigt men man inte kan betala bör man ta kontakt med inkassoföretaget och klargöra din situation.

Man kan försöka få inkassoföretaget att upprätta en avbetalningsplan. Alternativt kan man komma överens om en senare betalningsdag. När man ringer inkassobolaget för att beskriva läget så är det angeläget att ange referensnummer m.m. Läs mer här Ifall skuldsituationen är riktigt illa så är rådet att kontakta vänner och familj för att kolla upp om någon kan hjälpa ur den ekonomiskt svåra situationen.

Den som undviker att erlägga inkassokravet riskerar att få ärendet överlämnat till Kronofogden. Det medför extra kostnader samt avgifter. Det som kanske är mest ofördelaktigt är att man riskerar att få en betalningsanmärkning, vilket innebära att det kan bli svårt att ta olika typer av lån. Man bedöms alltså som mindre kreditvärdig.

En borgenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag ifall inte skulden betalas i tid. Borgenären kan vända sig med detsamma till Kronofogden som då skickar geldäneren ett betalningsföreläggande.

Så funkar det när du får ett inkassokrav

Ett inkassokrav skickas alltid från ett privatägt inkassobolag. Det är alltså inte ett krav från Kronofogden som många inkorrekt tror. Kravet skickas till den som av någon anledning inte betalat en faktura i tid.

Den som har en skuld att inkassera kallas för borgenär, och den som är försatt i skuld kallas för gäldenär. Det är borgenären som lämnar över ärendet till ett inkassobolag om nödvändigt. Det innebär att ett krav från inkassobolaget skickas till gäldenären. Från den dagen inkassokravet kommer ska skulden betalas till inkassobolaget och inte direkt till borgenären.

Den som har fått ett krav från ett inkassobolag bör direkt betala sin skuld inklusive påförda räntekostnader, och påminnelse- och inkassoavgifter. Det finns dock fall då inkassokravet ej är korrekt. I sådana fall bör man kontakta inkassobolaget och förklara varför. Även om kravet är riktigt men man inte kan betala så bör man kontakta inkassoföretaget och precisera sin situation.

Inkassobolagen är i flera fall medgörliga och det brukar finnas möjlighet för gäldenären att fördela betalningen och göra en avbetalningsplan. Ibland kan man komma överens om en annan betalningsdag om man vet med sig att man kommer kunna täcka skulden senare än ursprungligt förfallodatum. csn inkassobolag

Ifall man inte betalar inkassokravet så kan inkassobolaget lämna över ärendet till Kronofogden. Det innebär att ännu fler kostnader och avgifter läggs på den ursprungliga skulden. Inte nog med det så finns en stor risk att erhålla en betalningsanmärkning. Det försvårar möjligheten att i framtiden bli beviljad exempelvis ett lån.

Ett vanligt missförstånd är att man får en betalningsanmärkning när man får ett inkassokrav. Det är alltså först när skulden når Kronofogden som det kan bli aktuellt med en betalningsanmärkning. Ett inkassokrav bör likväl ses som en varning. En borgenär behöver dock inte vända sig till ett inkassobolag ifall gäldenären uteblir med betalning. Borgenären har nämligen möjlighet att vända sig omedelbart till Kronofogden.

Inkassobolagens Affärsidé bygger på att människor skuldsätter sig. Det faktum att de gör det har blivit till en miljardindustri. Ju fler personer i skuld desto bättre för inkassobolagen. När bolag är borgenärer är det normalt att de säljer sina skulder vidare till inkassobolagen som får driva in skulderna. Det är en marknad som blivit bättre för inkassobolagen. När de övertar kreditkrisen uppstår en lönsamhet. Hanteras risken på ett bra vis finns chans att åstadkomma enorm vinst.

Inkassobolag som köpt fordringar tjänar kapital på dröjsmålsräntor. När ett ärende når Kronofogden inbringar inkassobolaget inkomster genom att gäldenären tvingas betala avgifter. Det har visat sig att den processen är väldigt vinstgivande för inkassobolagen.

Om inkassobolag

De privata inkassobolagen skickar begäran på att betala fakturor innan ett speciellt utsatt datum. Inkassokravet kommer alltså inte från Kronofogden utan är ett krav innan det eventuellt skickas vidare dit.

Den som har för uppsåt att handla en vara eller tjänst av ett företag och inte betalar fordran i tid riskerar att erhålla ett inkassokrav. Företagen har nämligen möjlighet att lämna över fakturor till ett inkassobolag som ska assistera till att driva in skulden. Det innebär att man inte längre ska betala skulden direkt till företaget som initialt begärt fordran.

Den som åläggs betala ett inkassokrav bör göra det snarast möjligt för att kringgå både betalningsanmärkning och ännu fler påförda räntekostnader. Det händer dock att kraven är felaktiga och då bör man så fort som möjligt höra av sig till aktuellt inkassobolag och upplysa vari felaktigheten består.

I vissa fall kan det handla om kraftiga skulder som inkassoföretaget vill kräva in och då kan det vara aktuellt att komma överens om en avbetalningsplan. Eller att komma överens om en senare dag för betalning. Om man undviker att betala kravet kan inkassobolaget lämna över ärendet till kronofogden.

Värt att tillägga är att det företag som kräver pengar inte nödvändigtvis måste vända sig till ett inkassobolag. Det händer då och då att företagen vänder sig omedelbart till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Faktum är att vi i Sverige skuldsätter oss allt mer och det har kommit att bli en industri som omfattar miljarder. När flerskuldsätter sig går det såklart bättre för inkassobolagen.

Företagen är benägna att kränga sina förfallna fordringar betydligt mer nu än innan krisen. Inkassobolagen köper fler portföljer vilket innebär att kreditrisken övertas. För inkassobolagen finns en enorm lönsamhet om de kan hantera den risken. Det är framförallt dröjmålsräntor som inkassobolagen tjänar pengar på men de får dessutom inkomster i form av avgifter om ärendet går vidare till kronofogden.

Både Datainspektionen samt Finansinspektionen har påtalat att antalet klagomål på inkassobolag har ökat i takt med att handeln med förfallna fordringar växer. Det medför också att fordringarna kan skifta innehavare ibland.

Ett problem med de fordringar som inkassobolagen ibland tar över är att de är felaktiga. Ett typiskt exempel är om det skickats bluffakturor som därefter gått vidare till inkasso. En del av dessa inkassobolag – som står under Datainspektionens kontroll – struntar dessvärre fullkomligt i god inkassosed. Man bör utgå från att det är något felaktigt om ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att genmäla från dess att en fordran har bestridits.

Ifall en gäldenär, d.v.s. den person alternativt företag skulden riktar sig mot har invändningar mot en fordran så är det inte god inkassosed om inkassobolaget inte vidtar åtgärd. Det gäller särskilt ifall fordran saknar laga grund som bluffakturor gör.

I enlighet med god inkassosed så utreder å andra sidan inkassobolaget så fort som möjligt om gäldenären har rätt att bestrida fordran. När en utredning påbörjas så underrättar ett inkassoombud borgenären, d.v.s. den individ alternativt företag som vill ha in en skuld, om invändningen och vädja om ett yttrande om dennes inställning.

I enlighet med god inkassosed så bör inkassobolaget låta ärendet vila och pausa handläggningen. Så snart inkassobolaget kommer fram till ett fastställande i ärendet bör gäldenären underrättas. inkasso kostnad

Den som upplever att ett inkasobolag bryter mot god inkassosed kan göra en anmälan mot inkassobolaget hos Datainspektionen. Det är betydelsefullt att inkassobolagen är seriösa när det handlar om att få bukt på bluffakturor.

Blanda egen sockerfri smaklig likör som har smak av Cocorum

Sockerfri liköressens som Gert Strand AB har tagit fram är en världsnyhet, och Cocorum är en av flera smaker som ingår i sortimentet

Det är en essens som består av smak av både kokos och rom. Kokos är en smak som bidrar med en exotisk smakupplevelse enligt många, och en traditionell likör med smak av kokos samt rom är Malibu som har sitt ursprung från västindiska Barbados. När Malibu introducerades var den tänkt som ett enklare alternativ för bartendrar som ville servera något i stil med Pina Colada. Malibu blev fort en omtyckt likör och blev en given ingrediens i ett enormt antal exotiska drinkrecept.

Vad skiljer Gert Strands liköressens från traditionell Malibu? Istället för att bruka riktigt socker i essensen så är den framställd av sukralos som är ett sockerfritt alternativ men likväl 600 ggr sötare. Det är ett syntetiskt sötningsmedel som i stort sett är fritt från kalorier.

Sukralos framställdes först 1976 och har blivit stegvis godkänt för användning runt om i världen. Men det var inte förrän 1994 som sukralos blev godkänt för användning inom EU-länderna. Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin och destillerat vatten.

Varför sockerfri liköressens? Sukralos är ett betydligt bättre alternativ för diabetiker. Det beror på att det utsöndras hastigt i kroppen utan att brytas ned. Det medför att kroppens sockernivå hålls på en jämn nivå eftersom ingen energi tillförs. En annan fördel med sukralos är att substansen är vattenlöslig vilket innebär att ämnet inte lagras i den organiska vävnaden hos människan.

Vad blandar man lämpligtvis essensen med? Det rekommenderas att blanda den med brännvin som saknar kryddning och som har en alkoholhalt mellan 15 % – 40 %. Likör brukar emellertid ha en alkoholhalt på mellan 15-25 %. Det går utmärkt att blanda essensen med vodka ifall man är ute efter en starkare likör.

Essensen hälls i en större flaska som rymmer 750 ml. Vidare häller man i tre fjärdedelar med alkohol och skakar om ingående. När flaskan skakats häller man i den kvarvarande mängden alkohol och skakar om till dess allting har blandats ordentligt. När man har blandat färdigt en flaska är det angeläget att smaken av brännvinet samt essensen förenas på bästa sätt. Därför ska blandning stå och vila några dagar så att smakerna verkligen sätter sig.

Det kommer bestämt utfalla i en mycket smakrik och god likör. Antingen dricker man den färdigblandade likören som den är med eller utan lite is, alternativt så använder man den till att blanda drinkar. Vill man först testa smaken av CocoRum och inte mixa en hel flaska så är det lämpligt att blanda 1/10-dels flaska, vilket är 2 ml essens som ger 75 ml likör.

Den som fortfarande inte upptäckt hur smidigt och enkelt det är med den här typen av hembryggning har något att se fram emot. Flera fascineras över hur kvick processen är. Därutöver skiljer sig denna sockerfria liköressens med CocoRum-smak inte från vanliga sockerbaserade likörer. Den gör ingen skillnad alls i sötma.

Så funkar inkassobolagen

Att allt fler utsätts för bluffakturor rapporteras det ofta om. Problemet är tilltagande och i vissa fall kan det bringa att den drabbade får en betalningsanmärkning.

Självfallet bestrider man att betala ifall man upptäcker en bluffaktura. Det är ju i första hand ingen riktig fordran. Det som då kan hända är att fordran skickas vidare till ett inkassobolag, vilket till viss del är vad bluffmakarna önskar. Men ett bolag som kräver pengar av en gäldenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag. Ibland vänder de sig med detsamma till Kronofogden som då skickar ett betalningsföreläggande.

Ett inkassobolag övertar fordringar av företag och skickar krav till gäldenären att betala fakturor innan ett speciellt förfallodatum. Inkassokravet kommer först innan ärendet skickas vidare till Kronofogden och blir föremål för statlig utredning. Inkassobolagen däremot, är privata aktörer och således kan de olika inkassobolagens rutiner skifta.

Företag som vill driva in en fordran har mot kostnad möjlighet att lämna över sina fakturor till ett inkassobolag som hjälper till att inkassera skulder. Den som är gäldenär ska därför inte betala sin skuld till den initiala fordringsägaren utan till den nya, d.v.s. inkassobolaget som tar över skulden.

Generellt gäller, om skulden är korrekt och riktig, att gäldenären bör betala genast för att slippa både betalningsanmärkning och ännu fler påförda räntekostnader. Men ifall gäldenären menar att skulden är felaktig bör denne omgående ta kontakt med aktuellt inkassobolag med förbehåll.

Ifall gäldenären har en mycket stor skuld eller på annat vis har svårigheter att betala så är det i många fall möjligt att komma överrens med inkassobolaget i fråga om en avbetalningsplan. Det brukar även vara genomförbart att senarelägga förfallodatumet.

Att personer i Sverige skuldsätter sig har blivit allt mer vanligt. I dagsläget har svenskarna flera miljarder i skulder så inkassobolagens affärsidé är väl genomtänkt. Ju fler som skuldsätter sig desto bättre går det för inkassobolagen. Fler företag säljer sina fakturor nu för tiden.

När inkassobolagen köper fler portföljer innebär det att kreditrisken övertas. Genom att inkassobolagen hanterar den risken så uppstår en stor lönsamhet. Dröjmålsräntor är vad inkassobolagen tjänar mest pengar på och det är naturligtvis för den skull de är villiga att lägga upp avbetalningsplaner. De får dessutom sina inkomster i form av avgifter ifall ärendet går vidare till kronofogden.

I enlighet med Datainspektionen och Finansinspektionen har det den senaste tiden inkommit fler klagomål mot inkassobolagen. Dessa klagomål har ökat i samband med att handeln med förfallna fordringar växer.

Men som påtalats kan alltså fordringar som inkassobolagen övertar vara felaktiga. Tyvärr kan det vara så att en del av dessa inkassobolag helt å hållet struntar i god inkassosed. Den som har drabbats av till exempel en bluffaktura kan utgå från att något är felaktigt om ett inkassobolag tar onödigt lång tid på sig att svara på en bestriden fordran.

I enlighet med god inkassosed måste ett inkassobolag vidta åtgärd omedelbart när en gäldenär har en invändning mot en skuld. En påbörjad utredning innebär att ett inkassoombud kontaktar borgenären och informerar om gäldenärens invändning. Inkassoombudet har då till uppdrag att kräva ett yttrande om borgenärens inställning.

God inkassosed innebär dessutom att inkassobolaget bör låta ärendet vila och pausa handläggningen av ett ärende som har bestridits. bästa inkassobolag När inkassobolaget kommer fram till ett beslut i ärendet bör gäldenären underrättas snarast möjligt.

Ifall en fordran saknar laga grund och inkassobolaget ignorerar ärendet så bör man göra en anmälan till datainspektionen.

Hur man anmäler oseriösa inkassobolag som struntar i god inkassosed till Datainspektionen

Ibland kan man råka ut för inkassobolags fordringsanspråk trots att det inte är korrekt. Det kan handla om att den påstådda gäldenären fått en bluffaktura . Om man misstänker att man utsätts för en bluffaktura och inkassobolaget ändå vill begära in pengar utan utredning så bryter det mot god inkassosed. Det är viktigt att inkassobolaget ska kunna besvara frågor gällande fordringsanspråket.

Ifall svar uteblir vid upprepade kontaktförsök så finns det möjlighet att inkomma med ett klagomål till Datainspektionen. Dock måste man alltid ha i åtanke att Datainspektionen aldrig agerar representant i tvister, vilket innebär att de enbart har tillsyn över inkasobolagen för att kontrollera att de följer inkasolagen och att god inkassosed uppfylls. Men Datainspektionen avgör alltså aldrig några tvister.

Den som anmäler ett inkassobolag som bryter mot god inkassosed behöver inte nödvändigtvis göra det för sin egen sak skull utan kan anmäla mot bolaget över lag. För att Datainspektionen effektvit få bättre tillsyn är de tacksamma för de tips och klagomål som skickas in från allmänheten. Myndigheten avgör dock på egen hand om tillsyn är en åtgärd att inleda. Därmed finns det ingen skyldighet för Datainspektionen att inleda ett tillsynsärende oavsett om det finns klagomål som grund.

När man skriver ett klagomål som ska förmedlas till Datainspektionen så finns egentligen inga konkreta regler för hur klagomålet ska framföras. Dock föredrar Datainspektionen att klagomålet sker skriftligt.

Generellt gäller att det är bra att vara så tydlig som möjligt i klagomålet och belysa missnöjet och förklara vad som hänt och när. Det är alltid bra att bifoga kopior, bilder, utskrifter m.m. för att förmedla extra styrka åt sin sak.

Ett klagomål som skickas in till Datainspektionen kan bli en offentlig handling. Så länge uppgifterna i klagomålet inte skyddas av sekretess kan alltså vem som helst ta del av vad som skrivits. Det är dock möjligt att vara anonym ifall man skickar klagomålet brevledes utan att meddela de egna personuppgifterna.

Utifall Datainspektionen anser att klagomålet är tillräckligt välgrundat så kan de initiera ett tillsynsärende. Oavsett vilket utfall ärendet får så kommer Datainspektionen alltid återkoppla med besked.

Det är i huvudsak när Datainspektionen bedömer att allvarliga brister föreligger som tillsyn inleds. bästa inkassobolaget När Datainspektionen meddelar att någon vidare kontroll inte kommer ske så betyder det inte per automatik att de tagit ställning utan att ärendet inte prioriteras av de som inkommit. Informationen i ett avvisat klagomål kan dock komma att användas vid senare tillfälle.

När man skickar in sitt klagomål är det viktigt att det omfattas av de lagar som Datainspektionen har tillsyn över.

Anisette

Anisette är en smak som är baserad på anis som har sitt ursprung runtom medelhavet men började odlas i Sverige redan under 1300-talet. Det är vanligt att anisens frön används åt mycket och vad gäller spritdrycker så används kryddan bland annat åt likör. Smaken av anisette finns som likörssens och är ofärgad men saknar inslag av lakrits som ofta brukar ingå i anisbaserade smaker. Å andra sidan påminner anis oerhört mycket om lakrits men anisette äger en sötare smak.

Likör som äger smak av anisette utgör en utsökt kombination av alkohol samt sötma. Dock innehåller likör överlag hög sockerhalt vilket innebär att till exempel diabetiker har svårt att njuta till den grad som de förtjänar.

Följaktligen har Gert Strand AB lanserat en sockerfri liköressens med smak av anisette. Sötman i essensen kommer från sukralos istället för socker. Sukralos är ett syntetiskt sötningsmedel fritt från kalorier som ersätter sockret i likören. Det är ett sötningsmedel som är cirka 600 gånger sötare per viktenhet än socker.

Sukralos är ett betydligt bättre alternativ för diabetiker med tanke på att det utsöndras snabbt i kroppen utan att brytas ner. Det innebär dessutom att ingen energi tillförs och följaktligen påverkas heller inte blodsockernivån.

Essensen blandas lämpligen tillsammans med okryddat brännvin som har en alkoholhalt mellan 15 % – 40 %. En mycket ringa mängd av liköressensen bidrar till en omfångsrik smak av likör. Man häller essensen i en annan flaska som rymmer 75 cl. Därpå fyller man upp 3/4 med alkohol och skakar. Därefter fyller man upp flaskan med kvarvarande sprit och skakar till dess allting har blandats. Det rekommenderas att låta den färdigblandade flaskan få stå och vila några dagar så att smaken av anisette samt brännvin förenas på bästa vis.

Hembryggning är sällan så simpelt och förutom att den sockerfria likören blir väldigt smaklig så går det även fort. Denna sockerfria essens med smak av anisette gör varken skillnad i sötma eller smak från vanliga sockerbaserade likörer.

Övriga ingredienser i liköressensen är naturliga aromer och örtoljor, kostfibrer, glycerin samt destillerat vatten.

Mixa egen sockerfri god likör som har smak från Irish Cream

En extremt eftertraktad liköressens är Irish Cream. Faktum är att en av världens mest kända likörer heter Baileys Irish Cream och lanserades på Irland under 1970-talet. Smaken är baserad på irländsk whiskey, grädde och kaffe. Baileys har en oerhört behaglig smak som bidragit till dryckens populäritet. Karaktäristiskt för Baileys är att drycken har en kraftig doft samt en gräddig och mycket söt smak.

Gert Strand AB har tagit fram en unik sockerfri liköressens med smak av Irish Cream med sukralos som sötningsmedel. Det är ett ämne fullkomligt konstgjort och fritt från kalorier. Men låter det inte en aning underligt med sockerfri likör? Faktum är att den sockerfria liköressensen från Gert Strand AB trots allt innehåller den eftertraktade sötman som förknippas med likör.

Sukralos som är ett syntetiskt sötningsmedel ersätter effektivt sockret. Det är omkring 600 gånger sötare per viktenhet än socker. Det finns minst ett par starka skäl till att välja sockerfri liköressens som har smak av Irish Cream. Först och främst är sukralos ett perfekt alternativt sötningsmedel åt diabetiker. Sukralos utsöndras hastigt i kroppen men bryts inte ner. Kroppens blodsockernivå påverkas inte eftersom ingen energi tillförs. En annan styrka med sukralos är att ämnet är vattenlöslig vilket medför att det inte lagras i den organiska vävnaden hos människan.

Sukralos framställdes under 1970-talet och har sedan dess godkänts successivt på marknaden som sötningsmedel. Inom EU blev sukralos godkänt först 1994. Andra ingredienser i liköressensen är naturliga aromer, kostfibrer, glycerin och destillerat vatten.

Att framställa likör med hjälp av essens är en okomplicerad typ av hembryggning. Processen går ganska raskt och är enkel och smidig. Det bästa av allting är att essensen inte skiljer sig i sötma eller i smak från vanliga sockerbaserade likörer, vilket man lätt kan tro.

Hur går man då tillväga för att mixa sin hemmabryggda likör? Liköressensen med smak av Irish Cream blandas med fördel med okryddat brännvin. Det går självklart att mixa med kryddat brännvin om man vill vara mer äventyrlig och experimentera med smaker. Man får då räkna med att inte få en ren Irish Cream-smak men å andra sidan finns det potential att blanda till andra smaker. En del möjligtvis bättre än andra.

En flaska liköressens består av 20 ml som genererar 750 ml likör. Spriten man blandar med kan variera mellan 15 % 40 % efter tycke samt smak. Men man bör ha i åtanke att likör vanligtvis håller en alkoholhalt mellan 15 – 25 %. Den som föredrar att blanda med vodka kan förvänta sig en starkare likör.

Häll i essensen i en flaska som rymmer 750 ml. Fyll sedan upp flaskan ihop med alkohol samt 2 dl kaffegrädde och skaka ordentligt. När flaskan är färdigblandad ska den få stå några dagar så att smaken från Irish Cream samt alkoholen förenas på bästa vis. Den färdigblandade likören kan antingen drickas som den är med eventuellt en aning is. Eller användas till att blanda drinkar.