Förebygg så att inte krypgrunden drabbas av fuktskador eller mögel

En krypgrund avser den variant av husgrund som inte räknas som källare men som utgör en ventilerad eller oventilerad ficka mellan bjälklaget och markytan. Detta gör att huset isoleras främst från kyla. Det finns emellertid en hel del vanligt förekommande problem med just krypgrunder som i huvudsak kommer ifrån från fuktskador.

Sommarkondens är en vanlig orsak till fuktskador, i synnerhet på sensommaren och inledningen av hösten då lufttemperatur och -fuktighet är som maximal. Med tanke på att krypgrunden har en lägre temperatur än omgivningen kommer den fuktiga luften att kondenseras och kan då ge upphov till fuktskador.

En annan anledning till fuktskador är byggrelaterade sådana, nämligen fukt som ansamlas vid själva bygget av krypgrunden på grund av exempelvis fukt i byggnadsmaterial eller på grund av nederbörd vid uppförandet. Fukten blir då kvar i krypgrunden redan från byggnadstillfället. För att undvika detta är det angeläget att man omedelbart tar bort allt organiskt material, så som jord, sågspån samt övrigt byggskräp som finns på byggarbetsplatsen.

Också översvämningar kan ge upphov till mögel- och fuktskador i en krypgrund och i värsta fall i ett helt hus. Grundvattennivån kan bli så hög att den tränger upp och in i krypgrunden vid höga vattennivåer. Är krypgrunden byggd på så sätt att grundens utsida står lägre än själva krypgrunden och/eller dräneringen är inkorrekt byggd så kan det ge upphov till att ytvatten rinner in i husgrunden. Det ska man även tänka på ifall huset är byggt på berg eftersom det kan samlas vatten i gropar och fickor i berget vilket kan medföra ovanstående problem. Klicka Nu för mer information

Oavsett vilken fuktskada så är utgången tämligen lik – nämligen röta, växten av mögel samt spridningen av mikrobiella påväxter vilka inte enbart kan vara direkt ohälsosamma för människor utan dessutom skadar bland annat virket i bjälklaget. Mögel ger ifrån sig mögelsporer och mögelgift, så kallade mykotoxiner vilka båda enkelt tar sig in till områden där människor vistas och kan leda till en rad skilda symptom. Det är också betydelsefullt att ha i beaktande att dessa ämnen kan vara luktfria eller behövs i sådan föga kvantitet för att ge upphov till problem att det inte luktar!

Fuktskador i krypgrunden kan dessutom ge upphov till spridning av dålig lukt vilken efter en tid kommer att sätta sig i bjälklag och vidare upp i husets interiör. Också efter man har åtgärdat fuktskadeproblem och mögelsanerat i både hus samt krypgrund kan illa lukt hålla sig kvar. Luktsanering kan ske med luftrenare eller ozonbehandling. Annars gäller tvätt av kläder, storrengöring av husets interiör, ommålning och så vidare. Efterhand kommer lukten då även att försvinna helt.

Förebygga är den bästa metoden, att bearbeta krypgrunden med Tvärstopp skänker ett extra skydd. För att ordna fuktrelaterade problem måste man tränga bort fukten. Detta genomförs lämpligast genom att avfukta grunden med stöd av termisk och/eller mekanisk avfuktning i kombination med att installera ångspärr mot markytan och isolering av själva grunden för att förebygga ytterligare fuktskador.

Ifall man har fått mögelangrepp kommer proceduren bli mer komplicerad än att endast avfukta krypgrunden. Det definitivt säkraste sättet att få bort mögel är att fullständigt avlägsna och ersätta skadat material. Om man inte vill eller kan göra detta så funkar det också att tvätta angripna områden med fotokatalytisk rening, fogging eller helt enkelt med Fulstopp. Denna metod dödar svampen men risken finns att det finns kvar mykotoxiner i en krypgrund.