Vad innebär mikrobiell påväxt?

När miljön är god för mikroorganismer så talar man om mikrobiell påväxt. En mikroorganism är en organism som inte är synbar för blotta ögat. Även om gränserna är diffusa kan man säga att bakterier, ärkebakterier, en del protozoer, vissa djur och växter hör hit samt mögel. Virus kan stundtals inkorrekt benämnas som mikroorganism, då ett virus inte räknas som levande utanför en värdcell.

Man kan enkelt säga att mikrobiell påväxt är förstadiet till allvarligare besvär med synlig mögel och dylikt. Vanligaste anledningen till mikrobiell påväxt är fukt. Ett hus som är fuktskadat kommer så småningom att bli angripet av mikrobiell påväxt och mögel. Det är framför allt möglet som som är synligt då de bildar stora kolonier. Mikroberna producerar ämnen som bidrar till dålig lukt. Man kan jämföra med att låta en vas med blommor i vatten stå en längre tid; vattnet kommer så småningom att stinka på grund av tillväxten bakterier.

Om man misstänker att man har fått problem med mögel eller annan mikrobiell påväxt bör man inte avvakta utan ta itu med det med detsamma med tanke på att det enbart kommer att bli värre. Det är därtill hälsovådligt att bo i hus som är mögelskadat då det kan resultera i symptom så som luftvägsbesvär. Nyligen har studier dessutom visat att mögel också påverkar nattsömnen i och med att man får besvär med luftvägarna samt andningen.

Om man är oviss på var möglet finns kan man ta assistans av en så kallad mögelhund. Det är en specialtränad hund som nyttjar sitt fantastiska luktsinne för att upptäcka just mögel. Det bästa sättet att hantera mögel är att helt enkelt avverka samt ersätta det angripna materialet med nytt och fräscht som sedan skyddas med Tvärstopp. Ifall det inte är möjligt kan man tvätta ytorna med Fulstopp mögeldödande medel.

Man kan också använda sig av en annan metod av mögelsanering, nämligen fogging. Det innebär att man hettar upp det mikrobdödande medlet så att det förångas och därmed kan täcka mer otillgängliga utrymmen. Det är inte tillrådligt att man uppehåller sig i ett rum som utsätts för fogging då det inte allt för sällan är giftiga preparat som förångas.

När man har genomfört en sanering av mögel är det betydelsefullt att fixa de bekymmer som leder till mikrobiell påväxt. Då fukt, som tidigare omnämnt, är den absolut vanligaste orsaken gäller det att ordna ventilation samt isolering ifall det handlar om källare, vindar eller husgrunder, där det är vanligt med fukt. Även dränering är bra att se över om man har problem med fukt i grunden. Det kan även hjälpa om temperaturen höjs i samband med förbättrad ventilation.

En annan typisk tillväxtplats för mögel samt andra mikrober är i badrum och det kan te sig så illa att det tillväxer innanför kaklet, varpå man måste ta bort det innan man kommer till källan. För att undfly mögeltillväxt i badrummet är det angeläget att fogarna är ordentligt täta och att man äger en bra ventilation, samt att man håller fräscht i alla skrymslen och vrår där mögel annars fort kan hitta ett fotfäste. Mer tips här

En torr och fräsch omgivning är en ogynnsam omgivning för mikrobiell påväxt.