Hur går mögelsanering till?

Innan och vid mögelsanering finns det några saker att fundera på. Det finns annorlunda metoder vid sanering, beroende hur rejält angripet utrymmet, var det befinner sig och vad det är för typ av mögel.

Mögel gillar fukt och kan utvidga sig någorlunda fort i ett fuktigt, illa ventilerat hus. Platser där det är vanligt med mögel är bland annat källare, badrum samt vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre olika utrymmen är att de vanligtvis är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har ofta blivit tilläggsisolerade en aning för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en konsekvens av dålig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis mindre och undermåligt ventilerade, vilket med detsamma blir en orsak till att fukten blir kvar. Badrum utsätts dagligen för fukt eftersom att man duschar och badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan också gro på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts samt jord.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner samt gaser. Det är gaserna som ger dålig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan framkalla allergier samt irriterade luftvägar, men dessutom allvarligare symptom. Således ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det vistas människor.

Ifall man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så vis ringa in var möglet växer samt hur utbrett mögelangreppet är. Mer tips här

Oavsett hur stort eller smått mögelangreppet är bör man alltid se över orsaken till varför möglet har kunnat gro. Vanligtvis rör det sig om illa dränering samt ventilation och om man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på diverse sätt. Vid ett mindre angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det ofta med att använda rengöringsmedel och ättika. Kommer möglet åter kan man använda sig av klorin för att döda svampen. Det är dock inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger mindre svarta prickar vilka kan vara oerhört svåra att få bort från fogar samt kakel.

Om man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder alternativt i porösa material kan fogging vara en god idé. Fogging innebär att man med hjälp av en särskild apparat värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig enkelt in i varje skrymsle och vrå samt kan tränga in i porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder dödar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner och sporer som möglet ger ifrån sig. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, fast då med luktneutraliserande medel som värms upp.

Ifall man har stora mängder mögel är det bästa sättet att helt enkelt avverka det skadade materialet och byta ut det med nytt och rent, som sedan behandlas med hjälp av Tvärstopp. Det är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva eftersom man får bort också svampsporer, mykotoxin och bristfällig lukt till följd av gaser.

Således finns det förhoppning om att bli av med mögel i hus och byggnader, men man bör tänka till vilken procedur av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och gärna kombinera det med avfuktning.

Mögel i källare

Det är inte alls sällsynt med mögel i källare. Det finns skilda orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, utöver badrum och vindar. En typisk anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att flertalet äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor med hjälp av Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus därför att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön och för plånboken, i det långa loppet. Flera äldre hus värmdes tidigare upp med oljepanna, som ofta stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Dessutom var dessa hus vanligtvis undermåligt isolerade, i synnerhet när det gällde källare samt husgrund, då i synnerhet ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning samt bristfällig isolering är kostsam och inte särskilt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns likväl en poäng, även om den eventuellt snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således relativt effektivt ut fukt som annars skulle bli kvar i bland annat källaren och där förorsaka mögel och övrig mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort samt för nära. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, illa ventilerad källare – en klockren grogrund för mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt illa lukt; det luktar unket och gammalt även om det inte alltid växer på en synbar plats. Mögel växer gärna över organiskt material, alltså exempelvis allt från trä till mat. Det kan dock också växa på oorganiska material, så som kakel och betong ifall det är smutsigt, gärna belagt med jord och damm.

Mögel kan se ut på olika vis, men typiskt är antingen svarta mindre prickar vid svartmögel alternativt en luddig massa som helst är vit eller grå. Andra färger förekommer förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Om man har mögel i källaren kan det spridas också till bodelen. En del mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom ifall man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har dessutom kommit fram till att mögel kan förorsaka trötthet med tanke på att hosta samt andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra vis för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en speciell foggingapparat som värmer upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Mer tips: På denna sajten Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är också bra därför att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska kombineras med avfuktning samt genomgång av ventilation och dränering av källaren. Detta därför att möglet inte ska komma tillbaka. Mögel beror närapå jämt på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte bara med den synliga svampen utan även fukten. Gör man så kommer fukt samt mögel i källaren inte återkomma.

Att fundera över då man ska sanera

När det gäller mögel alternativt annan mikrobiell påväxt så kan sanering utföras på många olika vis. Vilket sätt man väljer ska grunda sig på hur långtgående angreppet är, vad det är för material som är angripet och hur allvarliga symptom man ges av möglet.

Mögel är en svamp som växer i trådar, så kallade hyfer vilka utgör ett nätverk som heter mycel. Detta gör att möglet kan växa in i porösa material, så som betong och trä och då blir väldigt svåra att ta död på.

Mögelsvamp trivs där det finns fukt och organiskt material att livnära sig på. Mögel kan ge ifrån sig sporer samt mykotoxiner, beroende på vilken mögeltyp påverkar dessa sporer och mykotoxiner oss olika mycket. Typiska symptom som man kan få av mögel är utmattning, huvudvärk, hosta, snuva och upprepade förkylningar.

Fukt och mögel är ett bekymmer som inte ska tillåtas i något hem, utan ska ordnas så fort det upptäcks. Dålig lukt är ett typiskt tecken på mögel – det luktar unket och instängt. Denna lukt biter sig ofta fast i kläder och inredning och kan bli besvärlig att få bort trots att man tvättar kläderna upprepade gånger.

Mögel kan växa i badrum, fastän kakel är en slät och i vanliga fall ogästvänlig ställe för svamp. Detta beror på hudavlagringar samt tvålrester som samlas där när man duschar alternativt badar. I kombination med ett dåligt ventilationssystem så blir det ett smörgåsbord av läckerheter för möglet.

I ett sådant utrymme, där man har att göra med jämna ytor så räcker det mestadels med att man städar ordentligt. För att bli kvitt med möglet kan man nyttja vanligt diskmedel samt avsluta med ättika eller vittvinsvinäger. Undvik klorin eftersom det inte alls är bättre mot möglet än ovannämnda medel, men å andra sidan är betydligt sämre för naturen!

Se dessutom alltid över ventilationen vid en mögelsanering, med tanke på att den är enormt betydelsefullt att fukten inte blir stående i ett utrymme med tanke på att det är en förutsättning därför att mögel och annan mikrobiell påväxt ska kunna tillväxa.

Vid mer långtgående angrepp så ska man klarlägga hur utbrett det är. Man kan då ta hjälp av en så kallad mögelhund, vilket är en specialtränad hund som kan detektera mögellukt. Dessa används av mögeltekniker som en del av utredningen.

Vid fall där möglet växer över otillgängliga platser eller där ett avgränsat utrymme är utsatt så kan man använda så kallad fogging. Det innebär att man, med hjälp av en speciell foggingmaskin hettar upp mögeldödande medel varpå det förångas. Denna ånga av mögeldödade medel har lättare att tränga in på svårtillgängliga ställen. Länk till mer data

Det är viktigt att man inte uppehåller sig i rummet samtidigt som fogging sker, samt att man vädrar ut noga efteråt eftersom medlen man använder kan vara hälsovådliga. Ofta kombinerar man denna teknik med installerande av en antingen tillfällig eller bestående avfuktare om det rör sig om mögel i till exempel källare, vind alternativt andra platser som inte ventileras tillräckligt. Varken fogging alternativt vanlig tvätt tar bort sporer eller mykotoxiner.

Ifall mögelangreppet (i ett bostadshus) anses vara så kraftigt att man inte kan bo där så kan man få ekonomiska underhåll för att utföra en totalsanering, vilket i praktiken medför att man tar bort allt det angripna materialet. Att sanera på detta vis är omständigt och dyrt men ger i särklass det bästa skyddet eftersom man får bort både möglet, sporerna samt mykotoxinerna. Efter saneringen skyddar man samtliga ytor med Tvärstopp.

När huset drabbas av hussvamp kan det vara läge för sanering

Att sanera hussvamp är närapå alltid ett stort projekt, vilket också, om man har otur alternativt inte vet hur man ska gå tillväga, kan bli mycket dyrt. Äkta hussvamp är fruktad med tanke på att den förstör virkets bärkraft och i värsta fall kan få hela hus att kollapsa.

Naturligtvis är det mycket sällan ett hus kollapsar på grund av hussvamp – angreppet är mestadels synligt och märkbart långt innan det blir omedelbar fara för husets varande. I likhet med annan mögel samt mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det finns fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man identifiera hussvampen på att den bildar klara vattendroppar. Vill Du veta mer Klicka Här

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och anspelar på just dessa droppar. Det förekommer myter som säger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte riktigt. Hussvamp kräver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder eftersom hussvampen har en raffinerad transportmetod för vatten samt näringsämnen.

Äkta hussvamp växer ofta nära material som består av kalk, till exempel skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så ger den ifrån sig oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk för att neutralisera syran. Det är bra att veta när man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – till exempel murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga latent i virke i många år ifall miljön inte är tillräckligt gynnsam. När det sedan blir bättre – fuktskador alternativt tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Ifall förhållandena är perfekta kan svampen gro med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt skikt på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul på samma gång som det börjar gro mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp ger ifrån sig också sporer, vilket ser ut ungefär som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om åtskilliga miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från övrig mögel genom att inte leda till dålig lukt. Ofta luktar den ingenting, men emellanåt kan den utsöndra en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att särskilja äkta hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man misstänker att man har fått angrepp av äkta hussvamp bör man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området avgöra graden av angrepp.

För att bli av med hussvamp bör man avlägsna det angripna materialet samt intilliggande material som säkerhetsmarginal. Detta ska brännas direkt eftersom man annars kan sprida hussvamp. Det är betydelsefullt att man utreder spridningen samt graden av virkesskada innan man börjar riva undan material så att man inte river undan onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli kvitt med hussvamp är att undanröja tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande tillstånd där den inte gör någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp samt bra ventilation är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.

Har du drabbats av hussvamp som du önskar avverka?

Det är inte jämt som det är helt enkelt att bli av med hussvamp och vanligtvis blir det ett omständigt projekt. Följaktligen bör man skydda med Fulstopp eller Tvärstopp innan man får hussvamp – det är enkelt.

Äkta hussvamp, som på latin kallas Serpula lacrimans, ligger ofta latent i trähus och väntar på att miljön ska bli gynnsam. Det latinska namnet betyder ”den gråtande” och kommer från att svampen bildar klara vattendroppar på sin yta – det ser ut som om svampen gråter.

Hussvamp är en brunrötesvamp och anses vara en av de fullkomligt riskfyllda för virke samt träkonstruktioner. Detta har att göra med hur svampen beter sig. Den bryter ner cellulosa i träet vilket förstör virkets bärkraft.

Äkta hussvamp växer precis som mögel i nätverk med mycel som kan tränga in djupt i träet. För att växa behövs det fukt och vanligtvis är det flera svampar och annan mikroiell påväxt som har vuxit till sig i ett fuktskadat och angripet utrymme. Det gör det stundtals komplicerat att särskilja hussvamp från mer benigna svampar. Till exempel mögelhundar kan inte känna skillnad Serpula och mer harmlösa svampar.

Normalt pratar man om illa stank vid mögel – det luktar unket och gammalt, men i fallet hussvamp så kan man istället känna en lukt som av champinjoner. Det är inte heller samtliga gånger som svampen ens avger någon lukt.

Hussvamp växer vanligtvis i närmiljö av kalkrika material, så som skorstenar. Detta beror på att det avges oxalsyra när svampen bryter ner träet. För att svampen ska överleva krävs det att oxalsyran kan neutraliseras, vilket sker med stöd av kalk. Renoveringar av skorstenar och annat där kalkrikt material har tillförts kan leda till att hussvampens dvala upphör och det plötsligt blossar upp.

Hussvamp känner man igen på de stora mängder sporer som avges från svampkroppen. Det kan liknas vid att någon har hällt ut kakao och det kan röra sig om flera miljarder sporer. Svampen kan likaså spridas hastigt om det är gynnsamma förhållanden – upp till 6mm per dygn!

Det absolut viktigaste att tänka på när det handlar om hussvamp är att minimera fukten. Det absolut bästa sättet att hålla svampen på avstånd är att ha det så torrt som genomförbart. Det är angeläget att understryka att torka inte tar död på hussvamp utan endast gör så att den går in i ett dvalliknande tillstånd.

För att få bort hussvamp så måste man vara radikal – ta bort allt angripet material plus en säkerhetsmarginal på en meter av friskt material runt omkring angreppet. Man ska dock tänka efter med hur mycket man tar bort – om funktionen är intakt så behöver man inte avlägsna materialet – det kan duga med att torka ut det ordentligt. Elda upp allt av det borttagna materialet direkt för att ta död på svampen!

Mer information här

Ofta är en sådan omfattande sanering tätt sammankopplad med att renovera huset. Se då till så att allt nytt material och byggnadsplatsen är ordentligt torr, eftersom man annars riskerar att få angrepp av mögel direkt i anslutning till renoveringen.

För att sanera hussvamp krävs således att man avlägsnar angripet material – hur mycket är en bedömningsfråga – men framför allt så ska man se till så att svampen inte får någon fukt!

Att råka ut för mögel är inte sällsynt

Att sanera sitt hus från mögel får många att avskräckas och associera med stora kostnader. Det behöver inte vara så dramatiskt att uträtta en mögelsanering, och ifall man är ute i god tid och åstadkommer ett grundligt jobb, så behöver det aldrig bli så farligt. Ännu bättre är att motverka med hjälp av Tvärstopp alternativt Fulstopp och undkomma få mögel att sanera.

Mögel trivs bra där det finns mycket fukt. En fuktskada följs därför ofta av mögelangrepp ifall man inte åtgärdar problemet och ser till så att fukten går bort. Mögel är svampar som växer i trådar som bildar nätverk, så kallade hyfer samt mycel. Somliga mögelsorter kan avge sporer samt mykotoxiner, vilka kan ge symptom hos människor.

Vanliga symptom kan bestå av trötthet, huvudvärk, upprepade förkylningar, snuva och hosta. Vanligtvis kommer dessa symptom smygande och det är inte alltid man begriper att det beror på just mögel. Ett sent tecken på mögel är en för mögel karakteristisk illa stank – det luktar unket och gammalt.

Mögel behöver, frånsett fukt, något att växa över. Det ska helst vara av organiska material, så som trä och jord, men det kan också börja växa mögel på kakel i badrummet. Då växer möglet i fogarna och livnär sig på tvålrester och hudflagor som förekommer i just badrum. Mögel i badrummet ter sig ofta som svarta små prickar, så kallat svartmögel.

Dessa små prickar kan man ganska lätt bli av med genom att rengöra kaklet noggrant med diskmedel och vatten. Se till så att möglet skrubbas undan noggrant. Avsluta jobbet genom att torka av med ättika alternativt vittvinsvinäger för att hålla möglet väck. Dessvärre lämnar svartmögel kvar missfärgningar, framförallt i fogarna, varpå det likväl kan se tråkigt ut, men själva mögelsvampen dör och går bort av denna behandling.

Det är alltid viktigt att se över ventilation i samband med att man har fått mögelangrepp som inte enkelt kan förklaras av till exempel gamla matrester alternativt vattenläckor. Om ventilationen är dålig stannar fukten längre i ett utrymme, vilket gör det gynnsammare för mögel att växa till just där.

Om möglet växer på ett mer utbrett sätt och inte så lätt kan tas bort som på släta ytor, så kan man ha nytta av foggingmetod. Denna procedur går ut på att man hettar upp mögeldödande medel så att det förångas. Ångan medför så att medlet lättare kan tränga in i material och tillintetgöra svampen helt och hållet.

Det är viktigt när man foggar att man inte vistas i samma rum som maskinen utan att det är strikt avgränsat till utrymmet som saneras. Efter foggning ska man vädra ut ordentligt innan man vistas i rummet under längre tid. Det kan vara en fördel att efter foggning sätta in en avfuktare i utrymmen så som källare, där det kan vara komplicerat att göra något åt ventilationen. Klicka Nu för mer detaljer

Vid rejäla mögelangrepp, där man inte kan vistas i huset innan det har åtgärdats så hjälper inte fogging som mögelsanering. Man måste då ta till mer drastiska åtgärder, nämligen att riva ut allt det mögelangripna materialet som finns och ersätta det. Angrepp som är så allvarliga har vanligtvis pågått under en längre tid. Fördelen med ett sådant totalt sätt att sanera mögel är att man får undan också mykotoxiner och sporer, något som annars kan stanna kvar länge efter en sanering.